fbpx

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ NIERUCHOMOSCI.SEKTORBUDOWLANY.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl, zamieszczania w Portalu Ogłoszeń, ich prezentacji w Portalu przez określony dla każdego typu Ogłoszenia czas oraz sposób, za wynagrodzeniem uzależnionym od typu zamieszczonego Ogłoszenia
 2. Do korzystania z Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl, w tym przeglądania Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl oraz wystawiania ogłoszeń o nieruchomościach, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Portalu Internetowego nieruchomości.sektorbudowlany.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sektorbudowlany.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sektorbudowlany.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sektorbudowlany.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu Internetowego sektorbudowlany.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie portalu nieruchomosci.sektorbudowlany.pl oraz zmieszczonych tam Ogłoszeń nie wymaga rejestracji. Samodzielne zamieszczanie Ogłoszeń przez Klienta Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.

2. DEFINICJE

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Sektor Budowlany zamiennie z „Spółka” – spółka Sektor Budowlany Sp. z o.o.;

Portal Internetowy prowadzony przez Sektor Budowlany Sp. z o.o. portal internetowy działający pod adresem internetowym: www. nieruchomosci.sektorbudowlany.pl

Strona Internetowa oznacza stronę www.nieruchmosci.sektorbudowlany.pl, na której działa Portal Internetowy;

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sektor Budowlany Sp. z o.o;

Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Portalu Internetowego;

Konto – konto założone przez Klienta Portalu nieruchomosci.sektorbudowlany.pl;

Ogłoszenie publikowane w Portalu nieruchomosci.sektorbudowlany.pl ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży, najmu lub wynajmu nieruchomości;

Ogłoszenie archiwalne – ogłoszenie, którego okres publikacji uległ przedawnieniu;

Usługa premium – usługa dodatkowa polegająca na wyróżnieniu ogłoszenia w konkretny sposób;

Kod CVV2/CVC2 – 3 (słownie: trzy) lub 4 (słownie: cztery) ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej, na pasku, na którym znajduje się podpis. Weryfikacja tego kodu zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji dokonywanych bez fizycznego uczestnictwa karty;

Regulamin niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Sektor Budowlany Sp. z o.o.;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

u.ś.u.d.e. – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o Prawach Konsumenta ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

3. REJESTRACJA

 1. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania ogłoszeń w Portalu internetowym.
 2. W celu dokonania rejestracji w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Portalu Internetowy nieruchomosci.sektorbudowlany.pl na stronie internetowej sklepu, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego sektorbudowlany.pl, wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta, zaakceptować regulamin Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sektor Budowlany Sp. z o.o. poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl są nieodpłatne. 
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Portal Internetowy nieruchomosci.sektorbudowlany.pl. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 5. Po zarejestrowaniu się w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl.

4.  OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenie:
  1. musi zawierać zdjęcia albo film, albo prezentację wirtualnej wizyty, które będą przedstawiać nieruchomość objętą treścią oferty,
  2. zdjęcia, film albo prezentacja wirtualnej wizyty mogą być opatrzone logotypem Ogłoszeniodawcy o powierzchni nieprzekraczającej 10% powierzchni zdjęcia, filmu albo prezentacji wirtualnej wizyty,
  3. musi zawierać lokalizację, która dodatkowo powinna być oznaczona na mapie,
  4. nie może zawierać żadnych treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością będącą przedmiotem Ogłoszenia,
  5. nie może zawierać linków do innych stron www,
  6. nie może zawierać danych osobowych poza sekcją „Dane kontaktowe”, w tym zdjęcia, filmy albo prezentacja wirtualnej wizyty nie może zawierać danych osobowych (w tym w szczególności danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy).
  7. nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  8. nie może zawierać zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  9. nie może zawierać zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez zgody tych osób.
 2. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, Właściciel Portalu może, bez wcześniejszego uprzedzenia Ogłoszeniodawcy, dokonać edycji wybranych wartości pól Ogłoszenia, usunąć wybrane zdjęcia, film albo prezentację wirtualnej wizyty, względnie usunąć całe Ogłoszenie. W zakresie stosowania powyższego postanowienia w odniesieniu do Konsumenta zastrzega się, że prawo do edycji ogłoszenia nie może obejmować opisu ogłoszenia w taki sposób, że zmienia się merytoryczną treść opisu Ogłoszenia, a usunięcie Ogłoszenia musi być poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszenia.
 3. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia.
 4. Pierwszym dniem publikacji określonego rodzaju Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.
 5. O kolejności wyświetlania Ogłoszeń w ramach danej kategorii decyduje Właściciel Portalu.
 6. Mając na względzie wolę zapewnienia prezentacji Ogłoszenia możliwie największej liczbie użytkowników sieci Internet, Ogłoszenia w Portalu umieszczane będą również przez Właściciela Portalu nieodpłatnie na innych portalach, w tym zajmujących się prezentacją Ogłoszeń, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę.
 7. W tym celu, Ogłoszeniodawca udziela Właścicielowi Portalu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Ogłoszeniodawcy do zdjęć, filmów albo prezentacji wirtualnych wizyt i innych treści zawartych w treści Ogłoszenia.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. Licencja może być w każdym momencie wypowiedziana przez Ogłoszeniodawcę będącego Konsumentem, jednakże skutkiem powyższego będzie konieczność usunięcia Ogłoszenia. Analogiczny skutek nastąpi w sytuacji, w której Użytkownik będący Konsumentem cofnie zgodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 10. Ogłoszenia, których czas prezentacji w Portalu upłynął i nie zostały usunięte lub przedłużone stają się „Ogłoszeniami Archiwalnymi”.
 11. Ogłoszenia Archiwalne mogą zostać ponownie aktywowane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie oraz zawarcie nowej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 12. Ogłoszenia Archiwalne są prezentowane w Portalu z oznaczeniem wskazującym na ich archiwalny charakter.
 13. Ceny, sposoby płatności oraz czas prezentacji poszczególnych Ogłoszeń w Portalu podane są przy zawieraniu poszczególnych umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEO NIERUCHOMOSCI.SEKTORBUDOWLANY.PL

 1. Logowanie do Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego sektorbudowlany.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Portalu Internetowego nieruchmosci.sektorbudowlany.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl, w tym wystawiać ogłoszenia na stronie nieruchomosci.sektorbudowlany.pl
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 13 regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

6. INFORMACJA O CENACH USŁUG PREMIUM

 1. Informacje o cenach usług premium na stronach Portalu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny usług wskazane na stronie Portalu Internetowego nieruchmosci.sektorbudowlany.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. 
 3. Sektor Budowlany Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”.
 2. Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Przelewy24”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Przelewy24” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Sektor Budowlany Sp. z o.o. w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sektor Budowlany Sp. z o.o. płatności za zamówione usługi. Dopiero po otrzymaniu płatności Sektor Budowlany Sp. z o.o. udostępni usługi premium Klientowi.  

8. DODATKOWA AUTORYZACJA PŁATNOŚCI

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności, kartą kredytową, która:
  1. nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
  2. nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
  3. Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfrowego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w §8 ust 1 Regulaminu powyżej.
  4. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sektor Budowlany Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sektor Budowlany Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sektor Budowlany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościelna 2, 65-064Zielona Góra.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sektor Budowlany Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10. INFORMACJA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (Sektor Budowlany Sp. z o.o.).
 2. Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Portalu Internetowym nieruchomosci.sektorbudowlany.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Portalu Internetowego, dokonywania zakupów usług w Portalu Internetowym), będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i w celach marketingowych Sektor Budowlany Sp. z o.o. (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia. Ponadto – w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w serwisie.
 5. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Sektor Budowlany Sp. z o.o. w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach, gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 6. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: Sektor Budowlany Sp. z o.o. ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra lub na adres e-mail. biuro@sektorbudowlany.pl.
 7. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
 8. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.u.d.e.
 9. Portal Internetowy nieruchomosci.sektorbudowlany.pl korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Portal i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Sektor Budowlany Sp. z o.o. dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Portal Internetowy. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Portalu Internetowego przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Portal Internetowy posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Portalu Internetowego, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w polityce plików cookies.
 10. Sektor Budowlany Sp. z o.o. jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Portal Internetowy przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 11. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Portalu Internetowego sektorbudowlany.pl. Portal Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
 12. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, modernizacji, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

11. DEZAKTYWACJA KONTA

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl.
 2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: biuro@sektorbudowlany.pl.
 3. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Portalu Internetowego, dalsze świadczenie usług przez Sektor Budowlany Sp. z o.o. jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.
 4. Dezaktywację Profilu powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 5. Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sektor Budowlany Sp. z o.o. przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu/Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Portalu Internetowego nieruchomosci.sektorbudowlany.pl.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.